• Lata doświadczeń w biznesie
  • kontakt@nietuzinkowafotografia.pl

Nowotwór układu moczowo-płciowego

Nowotwór układu moczowo-płciowego

    Czym jest nowotwór? Nowotwór jest niekontrolowanym rozrostem własnych, lecz zmienionych morfologicznie i czynnościowo komórek organizmu, a przyczyną tego rozrostu są zmiany w kodzie genetycznym tych komórek. Nowotwory dzielimy na łagodne i złośliwe. Według najprostszej definicji nowotwór złośliwy to taki, który nie leczony doprowadza do śmierci chorego. Nowotwory złośliwe mają zdolność do tworzenia przerzutów, naciekania otoczenia i dawania wznów miejscowych. Zazwyczaj mają też morfologiczne wykładniki złośliwości- różnorodność kształtu komórek i liczne mitozy. Nowotwór złośliwy jest popularnie określany słowem  ,,rak" . Nie jest to jednak prawidłowe określenie medyczne. W polskim słownictwie medycznym rak to wyłącznie nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego. Brak kontroli rozrostu wynika przede wszystkim z zaburzeń molekularnych w komórkach nowotworu, to znaczy z zaburzeń genetycznych i regulacyjnych, które powodują brak samokontroli komórek i ich niewłaściwe reagowanie na bodźce płynące z zewnątrz . Rola organizmu, w tym układu immunologicznego, w niszczeniu komórek nowotworowych i w kontrolowaniu wzrostu nowotworu jest ważna, odgrywa jednak mniej istotną rolę w procesie powstawania nowotworu.

Podstawową przyczyną powstawania nowotworów są mutacje genów, czyli zmiany w kodzie genetycznym DNA. Znamy liczne typy mutacji onkogennych i setki genów, których zmiany prowadzą do powstawania nowotworów. Geny biorące udział w kancerogenezie dzieli się zwyczajowo na dwie główne grupy: protoonkogeny i antyonkogeny. Protoonkogeny są genami, które odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu komórek. Produktem aktywacji genu jest powstanie białka kodowanego przez ten gen. Produkty białkowe mogą stanowić elementy przenoszące sygnały do komórek, Są transporterami tego sygnału do jądra komórkowego, biorą udział w cyklu komórkowym lub w uczynnianiu innych genów. Natomiast fizjologiczna rola antyonkogenów, czyli genów supresorowych, jest odwrotna: o ile protoonkogeny są „siłą napędową” dla budowania białka nowotworowego, o tyle antyonkogeny są ,,siłą hamującą”. Sprawdzają one stan komórki, na przykład prawidłowość budowy DNA.

W razie wykrycia uszkodzeń i braku możliwości naprawy tych uszkodzeń geny supresorowe zatrzymują cykl komórkowy, doprowadzając do śmierci komórki, która to śmierć jest nazywana apoptozą. Geny supresorowe są niekiedy nazywane „strażnikami” genomu. Uszkodzone geny supresorowe nie mają możliwości kontrolowania komórek, co sprawia, że uszkodzone protoonkogeny mogą bezkarnie rozpocząć swą niszczącą dla organizmu pracę, a uszkodzony DNA jest przekazywany następnym pokoleniom komórek. Przywołując znowu porównanie do samochodu uszkodzone geny supresorowe to uszkodzone hamulce. Mutacje w tych dwóch głównych grupach genów odgrywają podstawową rolę w powstawaniu i rozwoju nowotworu. Większość nowotworów powstaje w pojedynczych komórkach w wyniku mutacji genu pod wpływem substancji kancerogennej lub spontanicznie.

   W drugiej części tegoż artykułu postanowiono wspomnieć o zdecydowanie zwiększonym ryzyku powstawania owych nowotworów jąder u naszych psów, tak zwanych wnętrów. Ukazuje się, że wnęter to taki pies, u którego w czasie rozwoju nie doszło jednak do prawidłowego zstąpienia jądra bądź jąder do aspektu worka mosznowego. Najczęściej pozostaje ono zatem w jamie brzusznej bądź w kanale pachwinowym. Ukazuje się również, że wysoka temperatura ciała jest w żaden sposób nie właściwa dla poszczególnych komórek wchodzących w budowę jądra co jednocześnie  sprzyja poszczególnym procesom tak zwanego nowotworzenia. Jak kształtuje się zatem Nowotwór jądra u naszego psa. W związku z czym istotne jest, aby u psów wnętry poddawać owemu zabiegowi usunięcia jądra, który znajduje się w jamie brzusznej bądź kanale pachwinowym. Podkreśla się również, że usuwanie drugiego jądra w przypadku tak zwanego wnętrostwa jednostronnego staje się kwestią sporną. Bowiem w owej sytuacji powinno się rozważyć wszystkie za oraz przeciw, jak i również decyzję w sprawie tak zwanej obustronnej kastracji, którą należy podjąć w zależności od między innymi: tego ile pies ma lat, jaką ma rasę, jak i również jakim cechuje się usposobienie. Musimy jednak pamiętać, iż nie należy również rozmnażać psów obarczonych jednocześnie wnętrostwem, bowiem w dużej mierze jest to bez wątpienia wada genetyczna, która przede wszystkim może zostać również przekazana naszemu potomstwu. Wskazuje się również, iż wśród najczęściej występujących licznych nowotworów jąder można kolejno wyróżnić: guz z tak zwanych komórek Sertoliego.

    Poza tym nasieniak dość rzadko obserwuje się jednak wzmożoną produkcję estrogenów bądź liczne przerzuty. Należy również wskazać nowotwory śródmiąższowe. Specjaliści ukazują, że najczęstszym przypadkiem jest tak zwany ,,guz z komórek Sertoliego”, a jednocześnie nowotwór złośliwy, który jednocześnie wywodzi się z licznych komórek podporowych. Ukazuje się również, że pozostałe dwa typy występujących nowotworów występują jednak rzadziej.  Poza tym objawami, które dominują są przede wszystkim: powiększenie, jak i również obrzęk zmienionego jądra.

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz